Сајтот на нова адреса

Сајтот за Информатика е преместен на нова адреса:
www.informatika-osnovno.wikispaces.com

Кликнете тука.

Наставни планови и програми

Наставата по предметите Информатика и Проекти по информатика се реализира според наставните планови и програми дадени од Министерството за образование и наука.
Може да се преземат подолу.

Информатика 5 одд.
Информатика 6 одд.
Проекти по информатика.

Стандардите за оценување на знаењата на учениците може да се преземат тука.
Стандарди 5 одд.
Стандарди 6 одд.

Нумерирање на страниците

Страниците на документот во Word се нумерираат со наредбата:
Insert - Page Numbers. При тоа ќе ви се отвори следниот прозорец:


Во него во делот Position има две опции: top of page - за поставување на бројот на врвот на страницата и bottom of page - за поставување на бројот на дното на страницата.
Во делот alignment - се одредува Left - лево, center - на средина и right - десно поставување на бројот.
Доколку не сакаме други подесувања овде можеме да кликнеме OK.
Доколку сакаме нумерирањето да започне од број поголем од 1 тогаш кликаме на format. Се отвара прозорец на кој во start at пишуваме од кој број сакаме да започне нумерирањето.

Вештини кои ќе се проверуваат на 4 ноември во 6 одделение

Уредување на пасуси:

  • Просторот пред и по пасусот
  • Проред на пасусот
  • Вовлекување на пасусот
  • вовлекување на првиот ред и на останатите редови
Уредување на новинарски текст
Правила за пишување на текст
Поставување на заглавје и подножје
Внесување на фуснота
Внесување на коментар
Нумерирање на страниците
На крајот секој ученик ќе треба да го сними документот под име кое јас ќе го одредам на папката на мрежа.

Доколку имате нешто нејасно можете да дојдете на консултации во вторник 12.15 и во среда во 12.15 или напишете коментар тука на блогот и јас ќе ви одговорам.

Повторување за хардвер

Овој документ е изработен во Calc. Учениците треба хардверските делови да ги групираат на соодветното место на работниот лист: влезни единици, централна единица, излезни единици и единици за меморирање. Има и упатство во облик на белешка за тоа како да го снимат документот.
Може да се преземе на овој линк.

Периферни уреди

Наставно ливче кое може да се користи при изучувањето на периферните уреди. Ученикот треба да ја пополни табелата соодветно со наведените периферни уреди.
Наставното ливче може да се преземе тука.

Единици за меморирање на податоците